Месечна новчана накнада за незапослене од првог дана наредне године не може бити нижа од 22.390 динара, нити виша од 51.905 динара.

То је наведено у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, који је утврдила Влада Србије и упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање.

Толико ће износити током целе 2018. године, а мењаће се јануара 2019. године, када ће тај износ бити поново бити усклађиван с годишњим индексом потрошачких цена у календарској години.

Предложеним изменама и допунама на другачији начин се уређују одредбе које се односе на обрачун за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености. Наиме, нови концепт утврђивања висине новчане накнаде предвиђа да се месечни износ утвђује множењем дневне новчане накнаде и броја календарских дана у месецу за који се остварује право и врши исплата.

Такође, новим решењем дефинисана је дневна новчана накнада, која се утврђује множењем основице дневне новчане накнаде с личним коефицијентом. Основица дневне новчане накнаде износи 1.000 динара и у себи садржи припадајуће доприносе за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

Затим, утврђени је лични коефицијент, тако да представља однос укупне зараде, односно накнаде зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде у последњих 12 месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос.

Изменама се обезбеђује боља заштита и сигурност грађана Србије приликом одласка на рад у иностранство, с обзиром на то да све већи број наших држављана налази посао преко агенција за запошљавање.

Предлаже се забрана обављања делатности у трајању од три године за оснивача агенције за ког је утврђено да има нерегистрован привредни субјекат који обавља послове запошљавања.

Такође, изменама Национална служба за запошљавање уводи могућност организовања обука за стицање додатних знања и вештина запослених у складу с потребама послодавца ради одржавања запослења, обезбеђења конкурентније радне снаге и превенције незапослености.

Ради обезбеђивања пуне стручне оспособљености, а да би она била иста за запошљавање на свим пословима, утврђују се трошкови полагања испита за рад у запошљавању.

На крају октобра ове године 36.469 незапослених примало је месечну новчану накнаду за случај незапослености, а просечна нето вредност износила је 16.201,57 динар. Новчана накнада исплаћује се незапосленом од три до 24 месеца, у зависности од стажа који је имао пре него што је дошао на евиденцију НСЗ-а.

Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од две године само уколико му до испуњавања првог услова за одлазак у пензију оне недостају, док сви остали новац добијају од три месеца до годину дана.

Б92

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here