Своју имовину можете након своје смрти оставити коме год желите. Ово се чини састављањем тестамента.

Способност за сачињавање тестамента

Не може свако сачинити тестамент који ће производити дејство. Лице које има намеру да располаже својом имовином за случај смрти мора бити старије од петнаест година, и мора бити способно за расуђивање.

Уколико ова два услова нису испуњена у моменту када је тестамент сачињен, он неће производити дејство.

Облици тестамента

Да би тестамент производио дејство, мора бити сачињен у неком од облика које закон прописује. Тако постоје својеручни тестамент, адвокатски тестамент, судски тестамент, јавнобележнички тестамент, итд…

Својеручни тестамент

Завешталац може сам својом руком написати тестамент и потписати га. Овај тестамент ће бити важећи под условом да га је завешталац од почетка до краја исписао својом руком. Тестамент који је откуцан на рачунару, одштампан и потписан неће бити важећи. Пожељно је да се на тестаменту напише и датум када је сачињен, мада ако се датум изостави то неће утицати на пуноважност.

Адвокатски тестамент

Тестамент може саставити адвокат. Адвокат ће претходно обавити разговор са завештаоцем, а потом ће саставити текст тестамента у коме ће верно унети његову вољу. Да би овај тестамент био важећи потребно је присуство и два сведока.

Неопходно је да завешталац ће пред сведоцима изјави да је тестамент прочитао, а потом да се на тестаменту и потпише. Након тога на тестаменту се потписују и сведоци. Сведоци не могу бити лица која су у ближем сродству са завештаоцем.

Примерак овако сачињеног тестамента може да чува завешталац, адвокат, или неко треће лице у кога завешталац има поверења, а примерак тестамента може да се депонује и у суд ради чувања.

Усмени тестамент

Само у изузетним приликама као што су на пример елементарне непогоде, ратна дејства, саобраћајна незгода, или друге прилике где прети опасност да ће завешталац преминути, он може своју вољу изрећи усмено. Да би усмени тестамент био важећи, завешталац мора своју последњу вољу саопштити пред три истовремено присутна сведока.

Овако сачињен тестамент престаје да важи по протеку тридесет дана од дана престанка прилика у којима је сачињен.

Сведоци који су били присутни, дужни су да без одлагања запишу садржину онога што су чули и да што пре текст предају суду.

Опозивање тестамента

Завешталац увек може опозвати свој тестамент. Опозивање се врши у било ком облику у коме се тестамент може и сачинити. Писмено завештање се може опозвати и на тај начин што ће завешталац поцепати или на други начин уништити свој тестамент.

Доказивање изгубљеног или уништеног тестамента

Тестамент који је изгубљен или уништен без знања и воље оставиоца, може се оснажити ако заинтересовано лице на суду докаже његову садржину.

Да ли је могуће сачинити више од једног тестамента

Завешталац може током свог живота сачинити и више тестамената. Не постоји никакво ограничење у погледу броја.

Уколико је завешталац сачинио више тестамената, сви они остају на снази ако нису међусобно у супротности. Ово значи да завешталац једним тестаментом може располагати на пример кућом, другим тестаментом може одредити коме ће оставити њиве, а трећим одредити коме оставља аутомобил.

Ако постоје два тестамента којима завешталац оставља исту имовину различитим лицима, важиће тестамент који је касније сачињен.

Шта се дешава кад завешталац прода имовину

Уколико је оставилац сачинио тестамент, а касније током живота продао имовину коју је навео у тестаменту, тестамент неће важити у погледу те имовине. У погледу друге имовине коју оставилац није продао за живота, тестамент ће бити важећи.

 

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here